SHGM Call Center: 444 60 01

HAVAARACI TESCİLİ NASIL YAPILIR?

TESCİL TALİMATI

BİRİNCİ KISIM

I- AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1- Bu talimat, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre, kiralama veya satın alma yolu ile Türk Sivil Havaaracı Siciline yeni kayıt olacak, kayıtlı bulunup sahibi ve/veya işleticisi değişecek olan yada kayıtlardan silinip tescil kayıtlarından düşürülmesi gereken havaaraçlarına ilişkin esasları kapsar.

II- TANIMLAR VE KISALTMALAR:

MADDE 2- Bu talimatta yer alan;

SHGM:Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
ICAO : (International Civil Aviation Organization) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

DEREGISTRATION: Türk Tesciline geçecek olan havaaraçlarınındaha önce kayıtlı oldukları ülkeye ait yetki Tescil Belgesi

İŞLETMECİ :"İşletme" Sivil havaaracını bizzat kullanan veya yardımcıları sayesinde kullanılmasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.

SAHİBİ: Sivil Havaaracının maliki.

GEÇİCİ TESCİL: "TEMPORARY" 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 55.maddesinde açıklanan tescil işlemi.

TESCİL İŞARETİ: Hava araçlarına verilen TC ile başlayıp tire işaretinden sonra üç harf ile devam eden işarettir. Ulaştırma Bakanlığınca havaaracı çeşitlerine göre verilen guruplamaya göre tesbit edilir.

KAL: Havaaracının kullanılamaz durumu, ifadelerini kapsamaktadır.

İKİNCİ KISIM

III- TESCİLİN GENEL ŞARTLARI

Madde 3- Bir sivil havaaracının Türk Sivil Hava Aracı siciline tescil edilebilmesi için öncelikle aşağıdaki hususlar gereklidir.

a) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 49.maddesi uyarınca havaaracının Türk Sivil Havaaracı sayılması,

b) Başka bir ülkede tescil edilmemiş olması veya tescil edilmiş ise o ülkeden kaydının silindiğine dair (DEREGISTRATION) belgenin olması,

ÜÇÜNCÜ KISIM

IV- TESCİL İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI

MADDE 4-

a) Türkiye'ye ithali yapılacak ve ilk defa Türk Tesciline kaydedilecek olan sivil havaaraçları için, Bakanlığımız SHGM'den temin edilecek "Tescil Müracaat Formu"nu (Ek:1) doğru ve eksiksiz olarak doldurmak,

b) Yapılan başvuru üzerine herhangi bir eksiği olmayan ve SHGM'den olumlu görüş alanların mahallinde konrolu yapıldıktan sonra uygunluğunu müteakip "Tescil Sertifikası"(Ek:2) düzenlenmesi,

V- GEÇİCİ TESCİL ŞARTLARI

Madde 5- 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre yurda sokulmuş olan bir sivil havaaracı, Madde 49'a istinaden yazılı niteliklere sahip tüzel kişilere en az 6 ay süre ile yalnız bunlar adına işletilmek üzere bırakılırsa tescil'e geçici olarak kayıt edilmesi ve üzerinde TEMPORARY-GEÇİCİ TESCİL ibaresi bulunan sertifika verilmesi,

VI- TÜRK TESCİLLİ HAVAARACLARININ TESCİL SERTİFİKALARININ DEğİŞİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 6- Türk Sivil Havaaracı siciline kayıtlı olup, Tescil Sertifikasına sahip olan havaaracı sahibi ve/veya işleticisi değişenlerin en geç 15 gün içinde yazılı müracaatları halinde aşağıda yazılı belgeleri SHGM'ne ibraz etmiş,(SHT-Madde 55)

  • Yeğenbey Vergi Dairesi'nden "İlişik Kesme Belgesi"
  • İşletme Bakım Anlaşması (Noterden tasdikli veya üzerinde DAMGA VERGİSİ'nin yatırılacağına dair şerh düşülen,
  • Üçüncü şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Zeyilnamesi,
  • Tescil ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikalarının asılları,
  • Satış Sözleşmesi (Noterden tasdikli/satış faturası üzerinde DAMGA VERGİSİ'nin yatırılacağı) ibaresi,

bulunanların,

Türk Sivil Havaaracı Siciline kayıt işlemlerinin yapılarak Tescil Defteri'nde havaaracının yeni sahibi ve/veya işleticisinin, yeni şekliyle kaydedilmesi,

MADDE 7- Türk Sivil Havaaraçlarına ipotek konulması, haciz şerhi işlenmesi ve Vergi Dairesince talep edilecek diğer konularda işlem yapılırsa, bu kayıtların Tescil Defteri'ne işlenilmesi, hukuki durum kesinlik kazanmadan ve bu kayıtlar silinmeden devir ve tescilden düşme işlemleri yapılmaması,

VII-HAVAARACININ TÜRK SİVİL HAVAARACI TESCİLİNDEN DÜŞÜRÜLMESİ ESASLARI

Madde 8-

A- TALEP ÜZERİNE TERKİN
Türk Sivil Havaaracı Tesciline kayıtlı bir havaaracının fiilen veya itibari olarak harabiyeti veya tam ziyaa uğraması halerinde (KAL) sahibinin başvurusu üzerine; sahibi yada işleticisi durumunda olupta Türk Sivil Havaaracı envanterinden kiralama yada satış yoluyla çıkarılması istenilen havaaraçlarının yine sahibinin yazılı başvurusu ve Yeğenbey Vergi Dairesi'nden "İlişik Kesme Belgesi",Uçuşa Elverişlilik ve Tescil Sertifikalarının asılları ve Kiralama anlaşmasının feshine dair belge, satış bahis ise satış faturası veya satış anlaşmasını SHGM'ne gönderdikleri takdirde tescil kayıtlarından düşülmesi ve gerekli merciilere bildirilmesi,

B- RE'SEN TERKİN

a) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kaydından terkin edilmemişse,

b) 49.madde uyarınca; Türk Sivil Hava Aracı sayılması için bulunması geteken nitelikler ortadan kalkarsa veya bu niteliklere haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse,Türk Sivil Havaaracı Sicilinden re'sen terkin edilmiş olur.

VIII- TESCİLİN ORTAK HÜKÜMLERİ

MADDE 9- 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine göre
belirlenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil edilemez.

Türk sivil hava aracı siciline tescil edilen havaaracı, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

IX- TESCİL İŞARETİ REZERVİ

Madde 10-Türk Sivil Havaaracı Tesciline kayıtlı herhangi bir havaaracını
filosuna dahil etmeyi düşünen işleticilerin çağrı kodu istemi ve bu isteme bağlı olarak SHGM'ne yazılı başvuruları halinde çağrı kodunu istenen tarih itibariyle rezerv edilmesi, Aşağıda belirtilen tescil işaretleri;
TC- ile başlayıp:
"B" harfi ile devam edenler balonları,
"H" harfi ile devam edenler helikopterleri,
"P" harfi ile devam edenler planörleri,
"U" harfi ile devam edenler motorlu, motorsuz çok hafif havaaraclarını kapsamaktadır.

BEŞİNCİ KISIM

X- SON HÜKÜMLER

A- YÜRÜRLÜK

MADDE 11- Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

B- YÜRÜTME

MADDE 12- Bu talimatı SHGM yürütür.