SHGM Call Center: 444 60 01

TİP YETKİSİ NASIL ALINIR?

Madde 42- Tip yetkileri aşağıdaki sınıflandırma esas alınarak yapılır;

1)Çok pilota sertifikalı uçakların her tipi için,
2)Tek pilotlu,turbo-prop veya turbo jet,çok motorlu uçakların her tipi için,
3)Tek pilotlu,turbo jet,tek motorlu uçakların her tipi için,
4)Tip yetkisi gerekli görülen uçaklardan herbiri için.

Madde 43-Lisans sahibi pilotların herhangi bir uçakla uçabilmeleri için yukarıdaki maddede belirtilen sınıf veya tip yetkilerinden o uçak ile ilgili olan yetki veya yetkileri almaları şarttır. Bu yetkilerde kısıtlamalar varsa lisansta belirtilir.

Madde 44-Sınıf/tip yetkilerinin özel durumlarda verilme esasları: Hava aracı test uçuşu,gelir amaçsız çok özel uçuşların yapılması gibi durumlarda sadece bu amaç veya görev sonuçlanıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tip veya sınıf yetkilendirmeleri yapılabilir.

Madde 45-Sınıf/tip yetkilerinin sayısı: Pilotların sınıf/tip yetkilerinin sayılarında herhangi bir kısıtlama yoktur.Aynı zamanda birden fazla tip yetkisinin kullanılabilmesi için gerekli usuller işletme talimatlarında açık olarak belirtilecek ve Bakanlıkça onaylanılarak kullanılabilecektir.

Madde 46-Değişikliklerin işlenmesi:Uçakların tip/sınıflarında, teçhizatlarında,işletilme usullerinde meydana gelen ve ilave eğitim gerektiren hususlarda eğitimin süre ve şekli Bakanlıkça belirlenir.Görülen eğitimle ilgili yetkiler pilotların uçuş kayıt defterlerine,gerekiyorsa lisanslarına işlenir.

Madde 47-Çok pilotlu uçaklarda tip yetkileri şartları: Çok pilota sertifikalandırılmış uçaklarda İlk defa tip yetkisi için başvurulduğunda müracaatçının eğitim alabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olması gereklidir:
1) Enaz 100 saatlik sorumlu pilot olarak uçuş tecrübesi olmalı,
2) Geçerli,çok motor alet uçuş yetkisi olmalı,
3) Uçuş ekibi sevk idare kursu (multi-crew co-operation course) görmüş olmalı,şayet bu kurs görülmemiş ise tip yetkisi kursu bu kursuda ihtiva etmelidir,
4) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için gerekli olan teorik yer dersleri alınmış ve sınavları başarılmış olmalıdır.Hususi pilot ve ticari pilot lisansları için alınmış olan teorik yer derslerinin kaç saatinin kredilendirileceği Bakanlıkça belirlenir.Lisansları
geçersiz hale gelmiş pilotların tip yetkisi eğitimi alabilmeleri için uçmaya yetkili oldukları uçak sınıf/tip ile gerekli tazeleme eğitimlerini tamamlayarak girdikleri uçuş yeterlilik testinde başarılı olarak lisanslarının geçerli hale getirilmesi şarttır.

Madde 48-Tip yetkisi teorik ve uçuş eğitiminin yapılışı: Tip yetkisi eğitimi sırasında ilgili uçağın emniyetle uçurulabilmesi için gerekli teorik bilgiler verilecek,uçuş eğitimleri yaptırılacaktır.Teorik derslerin ve uçuş eğitiminin ayrıntıları Bakanlıkça belirlenir.Uçuş eğitimlerinin similatörde yapılması gereken bölümlerinde eğitimler uçakla yaptırılmayacaktır.

Madde 49-Sınıf ve Tip yetkisi eğitiminin yapılabileceği yerler: Tip yetkisi eğitimleri uçuş okullarında,uçuş organizasyonlarında, üretici fabrika veya işletici firmalarca hazırlanmış kolaylıklarda ve bu amaçla yetkilendirilmiş eğitmenlerce verilebilir. Bakanlık bu yetkiyi kullanacak kişi veya kurumların uyacağı kuralları belirler ve yetkilendirir. Bakanlıkça yetkilendirilmemiş kişilerin veya kurumun verdiği eğitimler kabul edilmez.Yurtdışında yaptırılan eğitimler için; ilgili ülkenin Uluslarası havacılık teşkilatı üyesi olması veya ülkemizinde tarafı olduğu anlaşmalara ortak üye ülke olması ve kendi ülkesinden aldığı yetki belgesi aranır.Alınan eğitimlerle ilgili olarak Madde 6'da belirtilen hususlar aranır.

Madde 50-Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda tip yetkisi:Bu tür uçaklarda ilk defa tip yetkisi talebedildiğinde; müracaatçının,sorumlu pilot olarak enaz 70 saat uçak uçuş tecrübesi olması gereklidir.

Madde 51-Teorik yer dersleri, uçuş eğitiminin yapılışı ile eğitimlerin yapılacağı yerler:
uçakların emniyetle uçurulabilmesi için gerekli teorik yer dersleri ile uçuş eğitimleri tip yetkisi eğitimi sırasında yaptırılacaktır.Verilecek yer dersleri ile uçuş eğitiminin ayrıntıları ve sınav esasları Bakanlıkça belirlenir.Eğitimlerin yaptırılabileceği yerlerle ilgili olarak 49 ncu madde esasları uygulanacaktır.

Madde 52-Sınıf yetkisi şartları:(Çok motorlu uçaklar için) Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda sınıf yetkisi talebedildiğinde müracaatçının sorumlu pilot olarak 70 saat uçuş tecrübesi olmalıdır.

Madde 53-Sınıf yetkisi için teorik yer dersleri,uçuş eğitiminin yapılışı ile eğitimlerin yapılacağı yerler: Tek pilotlu çok motorlu uçaklarda sınıf yetkisi eğitimlerinde uçuş eğitimleri 6 saatten az olmayacak,bu sürenin en az 3.5 saati motor arızaları ve tek motor eğitimlerini kapsayacaktır.Teorik dersler en az 7 saat olacak,uçuş ve yer ders proğramları Bakanlıkça onaylanacaktır. Eğitimlerin yaptırılabileceği yerlerle ilgili olarak 49 ncu madde esasları uygulanacaktır.

Madde 54-Sınıf yetkisi gereken deniz uçakları ile ilgili hususlar: Tek motorlu pistonlu deniz uçaklarının sınıf yetkileri için gerekli teorik ve uçuş eğitimlerinin esasları Bakanlıkça belirlenir.