SHGM Call Center: 444 60 01

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI NASIL TEMDİT EDİLİR?

Madde 23- SHGM tarafından düzenlenen uçuşa elverişlilik belgeleri, sadece verildikleri amaç ve süreler ( azami bir yıl ) için SHGM tarafından iptaledilmediği, askıya alınmadığı veya geri alınmadıkçave sertifikadüzenlenen havaaracının uçuşa elverişliliğini koruduğu sürece geçerlidir. Uçuşa elverişlilik sertifikalarının temdidi için SHGM, Madde-13' de belirtilen belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir

Aranan Belgeler
Madde 13-Uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenebilmesi için
aşağıdaki belgeler aranır:

1- Havaaracının sahibi veya işleticisi tarafından Ek-1' de örneği bulunan "Havaaracı Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Başvuru Formu". 

2- Havaaracının ithal edildiği ülkenin sivil havacılık otoritesitarafından son iki ay içinde düzenlenmiş olan " İhraç Uçuşa Elverişlilik Belgesi/Sertifikası".

3- Tip sertifikası ve teknik data listesi ( Type Certificate and Data Sheets ).

4- Güncel A.D. listesi ( Bu listede bir defalık, periyodik ve henüz uygulanmamış tüm A.D.'ler onaylanmış olarak yer alacaktır. ).

5- İmalatçı firma tarafından o havaaracı tipinde yayınlanan S.B.'lerin güncel durumu (SHGM bu SB'lerden gerekli gördüklerinin ilave olarak uygulanmasını isteyebilir. ).

6- İlgili bakım kitaplarında belirtilen ve işletme tarafından da uygulanmakta olan ömürlü parça listesi ( Bu listede ömürlü parçaların ismi, parça numarası, ömür durumu ile müracaat anındaki uçuş durumu gibi bilgiler ayrıntılı belirtilecektir. ).

7- Havaaracının imal edildiği tarihten itibaren yapılmış bulunan periyodik bakımlarının durumu ( bakım süreleri ile yapıldığı tarih ve uçuş saati belirtilecektir-Ek-4 ) ve geçmiş bakım programı. 

Bu havaaraçlarının en az "C" bakımı veya havaaracı bakım programına göre buna karşılık olan ( yıllık v.b.) bakımlardan geçirilmesi.

Havaaracının ihraç-uçuşa elverişlilik belgesinde, "istisna-exception" olarak C Bakımından yeni çıkmamış olduğu belirtilmişse, havaaracına uygulanan son " C bakımı "ndan sonra en fazla 500 uçuş saatinin veya diğer havaaraçları için uygulanan son büyük bakımdan sonra en fazla % 15 'lik bir süre / uçuş saatinin (veya eşdeğer iniş-kalkış adedinin) geçilmemesi kaydıyla, sözkonusu sertifika kabul edilebilir. Aksi halde havaaracının, SHGM tarafından yetkili kılınmış birimlerde yeniden " C bakım " dan geçirilmesi gerekmektedir.

8- Havaaracı bakım ( Maintenance Manual,Maintenance Planing Doc. ) ve uçuş el kitapları ( onaylı ) ile parça katalogları.

9- Ağırlık ve balans raporu.

10- İşletme Asgari Teçhizat Listesi - MEL ( SHGM tarafından onaylandıktan sonra kullanılacaktır. Onaysız MEL geçerli değildir. ).

11- Avionik teçhizat listesi.

12- Havaaracı koltuk kılıfları, döşeme halıları v.b.yerler için
yanmazlık raporu.

13- Son test uçuş raporu. 

14- Havaaracı yolcu - koltuk ve III.şahıs mali mesuliyet sigorta poliçeleri.

16- SHGM ve/veya SHGM tarafından yetkili kılınmış birimlerce düzenlenen ve Ek-2'de örneği bulunan " Uçuşa Elverişlilik Kontrol Formu ".

17- SHGM' nün gerekli gördüğü diğer bilgiler / belgeler.

Havaaracı sahibi veya işleticisi, bu madde'de belirtilen belgeleri SHGM'ne eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür.Bu belgelerin SHGM tarafından uygun görülenleri SHGM'nde muhafaza edilirken ( mümkün olduğunca "Microfiche" olarak ) , diğerleri ( bir kısmı onaylanarak ) işleticiye iade edilir. Belgelerin orijinal veya tasdikli ( noter v.b. ) olmalarına SHGM karar verir.