SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri 5 Müdürlük ve
2 Birim altında yürütülmektedir. Bunlar;

1- Bütçe Müdürlüğü

2- Muhasebe Müdürlüğü

3- AR-GE Müdürlüğü

4- Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü

5- İstatistik ve Raporlama Müdürlüğü

6- Bilgi İşlem Birimi

7- Basın Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)      Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b)      Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c)       Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d)      Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e)      Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f)       Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

g)      İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

h)      Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

i)        Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

j)        İlgili mevzuatı çerçevesinde Kurum gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

k)      Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

l)        Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.

m)    Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

n)      Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

o)      Kurumun, diğer Kurumlar nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

p)      Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

q)      Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

r)       İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

s)       Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tel (312) 203 60 78
Fax (312) 212 46 84