SHGM Call Center: 444 60 01

GENEL HAVACILIK RUHSATI NASIL ALINIR?

İşletmecide Aranacak Genel Nitelikler

Organizasyon
MADDE 14.- İşletmeci, Faaliyet göstereceği sahasının gereklerini karşılayacak yeterli bir organizasyonu kurmaya ve işletme süresince muhafaza etmeye mecburdur.
Organizasyonun yeterliliği Ulaştırma Bakanlığınca onaylanır.

Ticari Tescil ve Esas Mukavele
MADDE 15.- İşletmeci, 6762 Sayılı Kanun gereğince ticari tescilini yaptırmak ve esas mukavelesini hazırlayarak yayınlamak ve bunların noter tasdikli suretini Ulaştırma Bakanlığına sunmak zorundadır.

Mali Güç
MADDE16.- İşletme yapılacak faaliyet sahasının nitelik ve çapına bağlı olarak, işletmecinin yeterli bir mali güce sahip olması zorunludur. Bu husus, işletme yapacak şirketlerin esas mukavelerinde belirlenen sermayesi ile gerçek kişilerin ise, öz sermayeleri ile ölçülür.

a) Koltuk kapasitesi 50 (dahil) koltuktan fazla olan uçaklarla dış hat tarifeli ve /veya tarifesiz seferler yapacak şirketler tarafından en az herbir uçak başına birer milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeye,

b) İç hat tarifeli - tarifesiz, hava taksi ve diğer işletmecilik sahaları için en az bir yıllık işletme giderlerini karşılayacak ödenmiş sermayeye sahip olunması esas olmakla birlikte, inceleme Komisyonu tarafından mal varlığı ve yatırım büyüklüğü de dikkate alınarak yapılacak incelemeler göre tespit edilecek yeterli sermayeye, sahip olunması zorunludur.

Sermayesinin %51'inden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan işletmelerden sermaye şartı aranmaz.

Bakanlık, işletmelerinin öngörülen faaliyetlerinin sağlıklı olarak kamu yararına yürütebilmesini teminen, teminat ve benzeri diğer ilave mali hususların sağlanmasını talep edebilir.

MADDE 2.- Adı geçen Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir "fizibilite raporları, en az üç yıllık nakış tablolarına ve hat bazında maliyetleri de kapsayacak şekilde detaylı olarak hazırlanır.

MADDE 3- Adı geçen Yönetmeliğin 18 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uçak Temin ve Tescil Durumu

MADDE 18.- İşletme faaliyet sahalarına bağlı olarak, işletmelerin bulundurulması gerekli en az havaaracı sayıları aşağıda verilmiştir.

a) Koltuk kapasitesi 50 (dahil) koltuktan fazla olan uçaklarla dış hat tarifeli seferler yapacak şirketlerin en az ikisinin tam mülkiyetine sahip olacakları en az beş uçağının bulunması,

b) Koltuk kapasitesi 50(dahil) koltuktan fazla olan uçaklarla dış hat tarifesiz seferler yapacak şirketlerin en az birinin tam mülkiyetine sahip olacakları en az üç uçağının bulunması,

c) İç hat tarifeli - tarifesiz, hava taksi ve diğer işletmecilik sahaları için en az iki uçağın bulunması, ve işletmeye başlanmadan önce Türk Uçak tesciline geçirilmesi zorunludur.

İlk kuruluş aşamasında veya işletme ruhsatı alındıktan sonra mülkiyetine sahip olunacak veya kiralanacak tüm havaaraçlarının "ICAO Annex 16, Charter 3" ile öngörülen gürültü şartlarına uygunluğu zorunludur. Mevcut havaarçaları için yapılacak uygulamalar Bakanlıkça ayrıca yayınlanır.

Sermayenin %51'inden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan işlemlerde havaaracı mülkiyeti (sahibi olma) şart aranmaz.

Bu madde ile öngörülen şartlar sadece yolcu taşımacılığı için zorunlu olup, yolcu uçaklarında yük taşınması faaliyeti de aynı şartlara tabidir. Tamamı sadece yük taşımacılık amaçlı olarak düzenlenmiş uçaklarla yapılacak yük taşımacılığı faaliyetleri için uçak adet, mülkiyet ve "ICAO, Annex 16, Charter 3" şartları aranmaz. Bu uçaklarla mürettebat ve yük taşımacılığının gerektirebileceği personel dışında yolcu taşınamaz.

Öngörülen şartları sağlayarak işletme ruhsatı almış bulunan işletmelerin, geçici süreler için dış hatlarda yabancı tescilli uçak kullanımına ilişkin esaslar Bakanlıkca ayrıca düzenlenir.

MADDE 19.- Faaliyette bulunulacak işletme sahasına ve kullanılacak uçak tipine bağlı olarak; yeterli adet ve evsafta teçhizat, araç gereç alet, edevat ve malzemeyi temin etmek ve devamlı faal tutmaktan işletmeci sorumludur. Bunların listesi Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

MADDE 4.- Adı geçen Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"İşletmeciler, geçici olarak yabancı uçuş ekibi ve teknisyen çalıştırabilirler. Ancak, hiçbir şekilde tamamı yabancı uçuş ekibi ve teknisyen ile faaliyete başlamaya veya devama izin verilemez. İşletmecilerin, işletmeye başlamadan önce, pilot ve teknisyenleri herbirinin çoğunluğu Türk Vatandaşı olacak şekilde (havaaracı tiplerine göre yetkilendirilmiş) gerekli düzenlemeleri tamamlamış olmaları zorunludur. İşletmeciler, faaliyetlerinin devamı süresince bu hususu sağlamak zorundadırlar. Kabin ekibinin tamamının Türk Vatandaşı olması esastır. Kabin ekibine ilişkin istisnai durumlar Bakanlık iznine tabidir.