Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

31 Mayıs 2019

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Genel Müdürlüğümüz merkez ve temsilciliklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 26.02.2019 tarihli ve 30698 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaatlar; adayların başvurduğu kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma/geçici mezuniyet belgesi, transkript/sertifika veya dil seviyesini gösterir belgenin (Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı, Hava Alanları Daire Başkanlığı, Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı, Hava Ulaşım Daire Başkanlığı ve Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı müdürlük kadrolarına başvuruda bulunan adaylar)  Personel Müdürlüğünce ‘‘aslı gibidir’’ yapılan nüshası eklenerek Ek-1’de yer alan dilekçe ile görevli olunan birime yapılacaktır.

Müracaatlar, 31/05/2019 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 14/06/2019 tarihinde saat 16:30’da sona erecektir. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini üst yazı ekinde son başvuru tarihinin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde Personel Müdürlüğüne gönderecektir.

Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir.
Aylıksız izinde/sağlık raporu bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür. Ancak aday memur statüsünde olanlar, görevden uzaklaştırılanlar, Genel Müdürlükte geçici görevde bulunanlar, Genel Müdürlük personeli olmayanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilenler, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar, Genel Müdürlükte idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenler, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan kapsam dışında olanlar sınava başvuru yapamazlar.

Başvuru işlemlerinin doğru, hatasız, eksiksiz, zamanında ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ: Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı 13/07/2019 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Kurum kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir.
Adaylar sınava gelirken yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAV KONU BAŞLIKLARI: Unvanlara göre sınav konu başlıkları ve soru dağılımı Ek-2’de yer almaktadır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR: Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ KADROLAR

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Sayısı

GİH

Müdür (Hava Alanları Daire Başkanlığı, Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı, Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı)

1

4

GİH

Müdür (Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı, Hava Alanları Daire Başkanlığı)

2

2

GİH

Müdür (Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı, Hava Ulaşım Daire Başkanlığı)

3

2

GİH

Müdür (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

1

3

GİH

Personel Müdürü

1

1

GİH

Destek Hizmetleri Müdürü

1

1

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

3

5

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

5

2

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

7

5

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

8

1

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR

Sınıfı

Unvan

Derece

Sayısı

TH

Mühendis

1

2

TH

Mühendis

3

2

TH

Mühendis

4

1

TH

Tekniker

7

4

 

NİTELİKLERLERİNE GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI: Unvan bazında başvuru şartları Ek-2’te yer almaktadır.

DİĞER HUSUSLAR: Duyuruda yer almayan hususlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yer alan şartlar geçerlidir. Sınav takvimi, duyuru veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular http://web.shgm.gov.tr   internet adresinden yayımlanacaktır.