İpotek Fekki

İpotek alacaklısı ile ipotek borçlusu (hava aracı sahibi) arasında yapılmış ve Türk Sivil Hava Aracı Siciline tescil edilmiş ipotek sözleşmesinin terkin edilebilmesi için aşağıdaki belgeler ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir:

  • İpotek alacaklısı tarafından Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış ipotek fekkini talep eden bir üst yazı (üst yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)

Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.