IDERA Kaydı

IDERA’NIN KAYDI (Gayrikabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu)

“Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme (Capetown Sözleşmesi)” ile “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol (Hava Aracı Protokolü)” çerçevesinde sunulacak IDERA’nın, Genel Müdürlüğümüzün “Gayrikabil-ü Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (IDERA) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimatına (SHT-IDERA) uygun olarak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.

  • Hava Aracı Protokolü’nün Ekinde yer alan Formun (IDERA);
    • Türkçe olarak düzenlenmesi durumunda noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi ve yeminli tercüman tasdikli İngilizce tercümesi ile Türkçe aslı,
    • İngilizce olarak düzenlenmesi durumunda ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde apostil şerhini veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması ve yeminli tercüman tasdikli Türkçe tercümesi ile İngilizce aslı,
  • Yetkili tarafa ait kişi ve adres bilgilerini içeren, yetkili tarafın adresinin yurtdışında olması halinde yetkili taraf veya temsilcisinin Türkiye’deki ikamet adresini bildiren bir yazı (yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)
  • Genel Müdürlüğümüz hizmet tarifesinde yer alan IDERA Kayıt Bedelinin yatırıldığına dair dekont,
  • Borçlu tarafından imzalanacak olan SHT-IDERA Talimatının 1 numaralı Ekinde yer alan beyan (beyanda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)
  • Borçlu tarafından IDERA’nın kaydı talebini içeren Genel Müdürlüğümüze hitaben bir üst yazı (yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)

IDERA kaydına ilişkin ayrıntılı bilgilere yukarıda bahsi geçen mevzuattan ve özellikle SHT-IDERA talimatının “Formun Şekli ve Sunulması” başlıklı 6ncı maddesinden ulaşılabilir.

Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.