IDERA İptali

IDERA’NIN İPTALİ (Gayrikabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu)

“Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme (Capetown Sözleşmesi)” ile “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol (Hava Aracı Protokolü)” çerçevesinde sunulacak IDERA’nın, Genel Müdürlüğümüzün “Gayrikabil-ü Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formunun (IDERA) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat (SHT-IDERA)”ına uygun olarak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydı yapılmış olan IDERA’nın iptali için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir:

  • Yetkili tarafın doldurup imzalayacağı SHT-IDERA Talimatının 2 numaralı Ekinde yer alan “Gayri kabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki İptal Formunun;
    • Türkçe olarak düzenlenmesi durumunda noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi ve yeminli tercüman tasdikli İngilizce tercümesi ile Türkçe aslı,
    • İngilizce olarak düzenlenmesi durumunda ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde apostil şerhini veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması ve yeminli tercüman tasdikli Türkçe tercümesi ile İngilizce aslı,
  • Borçlu tarafından IDERA’nın iptali talebini içeren Genel Müdürlüğümüze hitaben bir üst yazı (yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)

IDERA’nın iptal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere yukarıda bahsi geçen mevzuattan ve özellikle SHT-IDERA talimatının “Gayrikabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formunun İptali” başlıklı 9 uncu maddesinden ulaşılabilir.

Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.


SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu'nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat'ına ulaşmak için tıklayınız.