SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Duyuru

16 Şubat 2023
     Genel Müdürlüğümüz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan personelimizin 26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (EK-1) ve 15 Şubat 2023 tarih ve 32105 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” (EK-2) kapsamında kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru sürecine istinaden yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Tarihi

31/03/2023 (Saat:16.00’ kadar) (süre uzatımı yapılmıştır-EK 3)

Başvuru Yeri

Personel Müdürlüğü

Başvuru Şartları

1)      28/11/2022 tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi
uyarınca ya da 28/11/2022 tarihi itibariyle 5431 sayılı Kanunun 25. Maddesinin mülga
1. fıkrası kapsamında çalışıyor olmak,

2)      657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Sözleşmeli personelin kadroya geçiş talep dilekçesi,
 • Mezuniyet belgesi,
 • SGK hizmet dökümü,
 • Adli Sicil Beyanı,
 • Sağlık Beyanı,
 • Engellilik Durumu Varsa durumunu gösterir belge,
 • Varsa ortaöğretim hazırlık belgesi,
 • Askerlik durum belgesi,
 • Mal bildirim formu,
 
UYARI:
 • 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlara ait başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır.
 • Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele ait olacaktır.

EKLER: