SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

AIM Uzmanı

AIM Uzmanları; Ulusal ve Uluslararası uçuş emniyetini, verimliliğini, etkinliğini, düzenini, havacılık bilgi ve verilerini belirlenen standartlar çerçevesinde, uygulayan ve hizmet veren meslek grubudur.

Uluslararası sivil havacılığı destekleyen en hayati ve az bilinen rollerden biri Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) tarafından yerine getirilmektedir. AIM’in amacı Uluslararası hava seyrüseferinin güven, düzen ve etkinliği için gerekli bilgi, havacılık/veri ve haberleşme akışını sağlamaktır. AIM birimleri uçuşun tüm aşamalarında (uçuş öncesi/esnası/sonrası) gerek duyulan havacılık veri/bilgilerini toplayan ve uçak işleticileri ile pilotların kullanımına sunan birimlerdir. Eksik ve hatalı havacılık veri/bilgisi hava seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürebilir.


AIM Uzmanlarının başlıca görevleri;

- Türk Hava Sahası ve havalimanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini toplama, “Havacılık Bilgi Yayını (AIP)” formatında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlama, yayınlama ve dağıtım işlemlerini yapmak,
- Türk Hava Sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçakların uçuş izninin olup olmadığının takibi, resmi tatil, haftasonu ve mesai saatleri dışında “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” adına Türk Hava Sahası kullanımına izin vermek, izinsiz uçakların geri çevrilmesini koordine etmek,
- Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken Uçuş Planlarının yayım, denetim ve takibini yapmak,
- Uçuş operasyonu ile ilgili bütün personele, havacılıkla ilgili herhangi bir kolaylık, hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliği hakkında yapılan uyarılar manasına gelen NOTAM (Havacılara Uyarı) yayınlanması işlemlerini gerçekleştirmek,
- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) alanında yaşanan uluslararası gelişmeleri izlemek, otomasyon ve entegrasyona yönelik projeleri başlatmak.
- COSPAS-SARSAT (Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi) veya başka yollardan SAR’la (Arama ve Kurtarma) ilgili ihbarları değerlendirme ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

Küresel olarak hava trafiğinin her geçen gün yoğunluğunu artırması karşısında Hava Seyrüseferinin etkinliğini, emniyetini ve verimliliğini artırmak; uçuş maliyetleri ile çevresel etkiyi azaltmak üzere EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) işbirliği ile çeşitli sistemler arasında doğru bilginin doğru yer ve zamanda paylaşımını öngören Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi (System Wide Information Management-SWIM) projesi geliştirilmektedir. ICAO tarafından yayınlanan Global Hava Seyrüsefer Planı Doküman 9750 kısım 1.83’de yeni gelişen Hava Trafik Yönetimi (ATM) ihtiyaçları doğrultusunda Havacılık Bilgisinin doğru ve zamanında sağlanması için geleneksel Havacılık Bilgi Hizmeti anlayışından seyrettiği Türkiye’de, Sivil Havacılığın küresel mahiyete sahip olması nedeniyle Ülkemizin uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelere adaptasyonu son derece önemlidir. Bu doğrultuda uçuş operasyonları ve “Genişletilmiş Havacılık Bilgisi Yönetimi” (SWIM) anlayışına geçilmesi Global Hava Seyrüsefer Planının (GANP) stratejilerinden biri olarak belirlenmiştir. Hava trafiği artışının global ortalamanın üzerinde  veri güvenilirliğinin artırılması, ortak teknoloji ve değerlerin kullanılması, otomasyon ile entegrasyonu sağlanması için Uluslararası sivil havacılık kuruluşları nezdinde global gelişmeleri yakından takip edilmekte ve yeni uygulamaları hayata geçirilmektedir. Gerek uluslararası, gerekse ulusal seviyede yaşanan bu gelişmeler ulusal ve uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve etkinliği için gerekli havacılık bilgi/veri ve haberleşmeyi en hızlı, en doğru ve en etkin şekilde uçuşun her aşamasında kullanıcılara sunmakla görevli Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) hizmeti havacılık sektörü için kritik önem sahiptir.

 

Lisans Şartları:

Stajyer AIM Uzman adaylarının aşağıda yer alan şartları sağlaması zorundadır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramamış olmak; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belgelemek.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, İngilizce YDS’den en az D düzeyinde puan almış olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

d) Yüksekokulların en az 4 yıllık bölümlerinden veya Fakülte mezunu olmak.

e) En az 70 veya üstü olmak üzere ilan edilecek KPSS taban puanını almış olduğunu belgelemek.

Stajyer AIM Uzmanı olarak istihdam edilen kişi, temel AIM kursunu başarıyla tamamlaması ve kurs bitimindeki iş başı eğitimini takiben girilen lisans sınavında başarılı olması halinde AIM lisansı almaya hak kazanır ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı personelin istihdamını Asistan AIM Uzmanı unvanı ile yapar.

Asistan AIM Memurları iş başı eğitimleri sonrasında AIM Uzmanı olarak görevlerini yerine getirirler.

Hava Trafik Yönetimi Müdürlüğü
Tel  (312) 203 60 98
Faks (312) 212 46 84
e-posta atm@shgm.gov.tr