2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

29 Haziran 2021
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüze açıktan ataması teklif edilen adayların istenen belgeleri 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü 15:30’a kadar dilekçe ekinde, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Personel Müdürlüğü), Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.  

İSTENİLEN BELGELER
 1. Kişisel bilgi formu,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanacaktır,
 3. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi ve nüfus kayıt örneği (barkodlu)
 4. Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 5. Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
 6. Atanmaya hak kazanan personel için Genel Müdürlüğümüz Gizlilik Yönergesi kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun doldurulması (2 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip, imzalanacaktır.),
 7. 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 8. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi,
 9. Etik sözleşme,
 10. T.C. Kimlik Beyanı,
 11. Sağlık Beyanı,
 12. Adres Beyanı,
 13. Atanma belgesinin internet çıktısı,
 14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,
        Atanmaya hak kazanan adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmekte olup adayların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.