SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları Talimatı (SHT CCTO) Yürürlüğe Girmiştir

5 Ocak 2021
Ticari hava taşıma işletmelerinde görev yapacak olan kabin ekibi üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla temel mesleki eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak kabin ekibi temel eğitim kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerinin devamlılığına, yetkilerinin askıya alınmasına ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları Talimatı – SHT CCTO” 18.12.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Talimatın yürürlüğe girmesiyle beraber, 22/03/2012 tarihli ve B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697 - 3898 sayılı Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bu Talimatın yayımlandığı tarih itibariyle geçerli "Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu (CCTO)" yetki belgesine sahip eğitim kuruluşlarının, söz konusu Talimatın yayım tarihine müteakip 12 (on iki) ay içerisinde mevcut durumlarını ilgili Talimat hükümlerini karşılayacak duruma getirerek, dijital ve/veya basılı olarak hazırlanmış başvuru dosyasını resmi yazı ekinde Genel Müdürlük onayına sunmaları gerekmektedir. Bahse konu süre içerisinde herhangi bir başvuruda bulunmayan CCTO'ların mevcut yetki belgeleri, bu sürenin sonunda geçerliliğini yitirecek ve mevcut yetki belgeleri Genel Müdürlük tarafından iptal edilecektir. Başvuru halinde, ilgili başvuru dosyası üzerinden yapılacak değerlendirme neticesinde gerekli ve yeter şartları sağladığı görülen CCTO'ların yetki belgeleri ise güncellenerek yeniden tanzim edilecektir.